ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น

  Continue reading