slide-gallery-1slide-gallery-4slide-gallery-5slide-gallery-10slide-gallery-9slide-gallery-11slide-gallery-12slide-gallery-3slide1
Gallery

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1. ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

 
จำนวนโควต้ามหาวิทยาลัยคู่สัญญา: Seat quota 2017 – 2018 Update as 3-02-60
 
วิธีการสมัคร
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร Online ได้ที่: http://db.tbs.tu.ac.th/outgoingform/ 
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น
 
หมายเหตุ:
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารฉบับจริงของใบระเบียนผลการศึกษาจากสำนักทะเบียนฯ ผลคะแนนสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป มอบให้ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ในวันสอบสัมภาษณ์ ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
2. สำหรับนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนฯ หลังจากกรอกใบสมัคร Online ต้องนำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ ตามประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนฯ ภายใต้หัวข้อ 2.2) เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ มายื่นที่ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:00 น. หากเอกสารไม่ครบถ้วน ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
Tel: +66 2613 2190 | E-mail: cia@tbs.tu.ac.th | www.inter.tbs.tu.ac.th