slide-gallery-9slide-gallery-10slide-gallery-12slide-gallery-1slide1slide-gallery-11slide-gallery-4slide-gallery-3slide-gallery-5
Gallery

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผลทุนสนับสนุนการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

                ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น 

               คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 86 คน จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้

ผลการคัดเลือก