slide-gallery-10slide-gallery-9slide-gallery-12slide-gallery-11slide-gallery-3slide-gallery-1slide-gallery-5slide-gallery-4slide1
Gallery

ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2558

เนื่องด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ พร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนา 7 ชุด มายังศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.

รายละเอียด