slide-gallery-12slide-gallery-9slide-gallery-3slide-gallery-4slide-gallery-1slide1slide-gallery-10slide-gallery-5slide-gallery-11
Gallery

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year. (Rangsit Campus)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการแนะนำเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ห้องบรรยาย 204 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 – 18.30 น. นักศึกษาท่านใดต้องการเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ interfca@tbs.tu.ac.th

Picture123.jpg