slide-gallery-11slide-gallery-1slide-gallery-12slide-gallery-5slide-gallery-9slide-gallery-10slide1slide-gallery-4slide-gallery-3
Gallery

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year.

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)
ศูนย์วิเทศสัมพันธ์จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการแนะนำเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย 214 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 12.00 – 14.00 น. นักศึกษาท่านใดต้องการเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์มาได้ที่ interfca@tbs.tu.ac.th

Picture1