slide-gallery-4slide-gallery-1slide-gallery-10slide-gallery-12slide-gallery-9slide-gallery-3slide-gallery-5slide1slide-gallery-11
Gallery

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017)ไปแล้วนั้น

 คณะฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด