slide1slide-gallery-4slide-gallery-3slide-gallery-5slide-gallery-1slide-gallery-10slide-gallery-11slide-gallery-9slide-gallery-12
Gallery

คำแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (Fall 2019 & Spring 2020)

คำแนะนำในการสอบสัมภาษณ์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2562 (Fall 2019 & Spring 2020)

 

ตามที่คณะพาณิชย์ฯ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำประจำปีการศึกษา 2562 (Fall 2019 & Spring 2020) นั้น หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชย์ฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 

1. ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบสัมภาษณ์เพื่อรายงานตัวในวันสอบสัมภาษณ์

1.1.    เอกสารฉบับจริง ใบระเบียนผลการศึกษาจากสำนักทะเบียนฯ (ในกรณีที่ผลการเรียน ณ วันรับสมัครไม่สมบูรณ์ นักศึกษากรอกผลการศึกษาของตนเอง พร้อมให้โครงการต้นสังกัดรับรองข้อมูลถูกต้อง)

1.2.    เอกสารฉบับจริง ผลคะแนน TOEFL iBT หรือ IELTS

 

หากผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมามอบตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแจ้งข้อมูลเท็จ ซึ่งจะมีผลให้ผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

2. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

วันสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562

เวลาสอบสัมภาษณ์

8:30 น. – 17:00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์

ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลารายงานตัว

กลุ่มที่ 1 ลำดับที่ 1-20 เวลา 8.15 น.

กลุ่มที่ 2 ลำดับที่ 21- 40 เวลา 9.00 น.

กลุ่มที่ 3 ลำดับที่ 41-60 เวลา 10.00 น.

กลุ่มที่ 4 ลำดับที่ 61-80 เวลา 11.00 น.

กลุ่มที่ 5 ลำดับที่ 81–100 เวลา 13.00 น.

กลุ่มที่ 6 ลำดับที่ 101-120 เวลา 14.00 น.

กลุ่มที่ 7 ลำดับที่ 121-140 เวลา 15.00 น.

กลุ่มที่ 8 ลำดับที่ 141-159 เวลา 15.30 น.

*รายชื่อนักศึกษาตามกลุ่มปรากฎตามเอกสารแนบ

สถานที่รายงานตัว

ห้อง 302 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นักศึกษาดูลำดับการสัมภาษณ์ได้ที่ >> รายรามผู้สมัคร 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ cia@tbs.tu.ac.th  หรือ โทร +66 2 613 2190