ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 
  
หมายเหตุ:
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ขอให้ส่งแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ที่ Click และส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมลงนาม มาที่ e-mail: cia@tbs.tu.ac.th ได้ตั้งแต่ ณ วันที่ประกาศ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ในกรณีที่นักศึกษาสละสิทธิ์ภายหลังจากช่วงยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ยกเว้นมีเหตุอันควรที่แจ้งต่อศูนย์วิเทศสัมพันธ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
Tel: +66 2613 2190 | E-mail: cia@tbs.tu.ac.th | www.inter.tbs.tu.ac.th

Experiencing China – Tsinghua Summer School 2017

Experiencing China – Tsinghua Summer School, from July 16th – 28th, 2017.

This summer school will be a multidisciplinary opportunity to obtain a better understanding of Tsinghua University and China.

The attached please find brochure of the program, Application form , Program Overview

Should you have any question regarding the program, please feel free to contact the Short-term Study Office at experiencing-china@tsinghua.edu.cn.

SwissInnovation Challenge Thailand 2017 (SICT)

SwissInnovation Challenge Thailand 2017 (SICT)
 
SwissInnovation Challenge Thailand 2017 (SICT) is an innovation challenge organized by TBS and the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) that could be an interest to you. The Challenge offers coaching, cash prizes and a chance to showcase your innovative idea to venture capitalist community in Thailand.  Continue reading

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year. (Rangsit Campus)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)
Continue reading

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year.

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) Continue reading

International Summer University WU @ Thammasat 2016 June 27 – July 15, 2016

The International Summer University Thailand, held in cooperation with Thammasat Business School, Bangkok, Thailand, aims to provide students with an in-depth understanding of international marketing challenges in a globalized landscape. Particular emphasis will be placed on marketing idiosyncrasies in emerging markets and the role of culture in international marketing. Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น

  Continue reading