slide1slide-gallery-9slide-gallery-12slide-gallery-11slide-gallery-5slide-gallery-1slide-gallery-3slide-gallery-10slide-gallery-4
Gallery

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (Fall 2018 & Spring 2019) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 
 
  
หมายเหตุ:
ในกรณีที่นักศึกษาสละสิทธิ์ภายหลังจากช่วงยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ยกเว้นมีเหตุอันควรที่แจ้งต่อศูนย์วิเทศสัมพันธ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
Tel: +66 2613 2190 | E-mail: cia@tbs.tu.ac.th | www.inter.tbs.tu.ac.th