ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year. (Rangsit Campus)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018)
Continue reading

Information Session for TBS exchange program in 2017 Academic year.

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (Fall 2017 & Spring 2018) Continue reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น

  Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผลทุนสนับสนุนการเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

                ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017) นั้น  Continue reading

ประกาศรับสมัครรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017) Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017)ไปแล้วนั้น

 คณะฯ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016 & Spring 2017)

ด้วยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (Fall 2016/Spring 2017) Continue reading

ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2559 Continue reading